Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 57, februari 2019
Schaken op 2 borden
De arbeidsmarkt is krapper dan op enig ander moment in de afgelopen 10 jaar. Net als in 2018 zullen er in 2019 ruim 1 miljoen vacatures ontstaan. In november 2018 onderzocht UWV daarom onder ruim 2.000 werkgevers hoe zij omgaan met moeilijk vervulbare vacatures.
Uit het onderzoek onder werkgevers bleek dat voor bijna de helft van de vacatures lastig mensen te vinden zijn. Logisch dus dat werkgevers al hun energie stoppen in het werven van nieuwe medewerkers. Maar als je alleen focust op het vinden van de juiste mensen, kom je dan uiteindelijk niet van een koude kermis thuis? Want juist tijdens een hoogconjunctuur durven werknemers meer risico te nemen. En het gras bij de buren is altijd groener.

Ook belangrijk dus dat bedrijven ervoor zorgen dat werknemers bij hen blijven, en niet vallen voor de verleiding om het ergens anders te proberen. Dat onderwerp kwam in het UWV-onderzoek ook aan bod. Bijna 60% van de respondenten antwoordt dat ze zich niet inspannen om personeel te behouden. Kunnen we hieruit concluderen dat die bedrijven denken dat het wel goed zit met hun personeel? Zou je als werkgever niet meer moeite moeten doen om je huidige werknemers het meer naar de zin te maken, zodat ze blijven? Met andere woorden: je aandacht verdelen tussen nieuw talent werven en het talent dat je al aan boord hebt te behouden? Ik noem het schaken op 2 borden.
Lees de volledige column van Rob Witjes >>

 
Neander Nijman
Rob Witjes
Hoofd arbeidsmarktinformatie & advies

Twitter: @RobWitjes
 
 
  
 
 
Verschenen 
Duiding arbeidsmarkt-
ontwikkelingen
 
De notitie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen gaat speciaal in op de verbeterde positie van 50-plussers met een WW-uitkering. Daarnaast komen enkele vaste onderwerpen aan de orde, zoals vacatures, WW-uitkeringen en krapte op de arbeidsmarkt.
 
De positie van 50-plussers met een WW-uitkering verbeterde in 2018 ten opzichte van 50-minners.
Het aantal openstaande vacatures nam in het derde kwartaal van 2018 vooral voor technische beroepen verder toe.
Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft dalen.
De krapte aan personeel is nog steeds hoog. Dit zal voorlopig aanhouden.
 
Lees Duiding arbeidsmarkt-
ontwikkelingen >> 

 
 
Verschenen
Arbeidsmarkt-
positie van hbo’ers vergeleken
 
De studierichting is zeer bepalend voor het arbeidsmarktsucces van hbo’ers.
 
Vlak na afstuderen hebben alumni van tweedegraads lerarenopleidingen de beste arbeidsmarktpositie. Ook afgestudeerden in techniek, ICT- en medische studies doen het goed.
De zwakste startpositie hebben alumni van de kunstacademie en alumni dans, muziek en toerisme. 10 jaar na afstuderen zijn de arbeidsmarktverschillen nauwelijks kleiner.
10 jaar na afstuderen ligt het jaarinkomen na de opleiding hbo maritiem officier 3 keer zo hoog als na hbo dans. 
 
Lees Arbeidsmarktpositie van hbo’ers vergeleken >>
 
 
 
Verschenen
UKV-artikel: Participatie op de drempel van arbeids-
ongeschiktheid
Uit onderzoek blijkt dat een uitkering de motivatie kan verminderen om werk te zoeken. In de WIA zijn daarom prikkels ingebouwd die werken lonend maken. Deze prikkels werken, blijkt uit een vergelijking van mensen net boven en net onder de WIA-drempel van 35% arbeidsongeschiktheid.
 
Bij mensen die werkten toen ze een WIA-aanvraag deden, zijn diegenen die geen uitkering kregen na 1 jaar iets vaker aan het werk dan mensen met een WIA-uitkering (68% versus 63%).
Bij de vangnetters maakt het na 1 jaar niet uit of ze een uitkering kregen. In beide groepen werkt ruim 30%.
  
Lees het UKV-artikel >>
 
 
 
 
Verschenen 
De arbeidsmarkt in 2019
Uit prognoses van UWV en een enquête onder werkgevers komt het volgende beeld naar voren:
 
Er ontstaan naar schatting 1,2 miljoen vacatures, waarvan de meeste in de sectoren detailhandel en zorg & welzijn.
Het aantal banen groeit naar 10,6 miljoen.
Het aantal WW-uitkeringen daalt naar 237.000 eind 2019.
Ruim de helft van de werkgevers zegt dat door de krapte op de arbeidsmarkt vacatures minder snel vervuld worden.
2 op de 10 bedrijven verwachten dat het (veel) moeilijker wordt om personeel te behouden, zodat de werkdruk toeneemt en de loonkosten stijgen.
  
Lees De arbeidsmarkt in 2019 >> 
 
  
 
 
Verschenen
Kwartaalrapportage banenafspraak
Private en publieke werkgevers hebben tot en met eind 2018 48.120 extra banen gecreëerd in het kader van de banenafspraak. Daarmee is de doelstelling voor de 4-meting behaald: 43.500 extra banen ten opzichte van de 0-meting. Ook het aantal mensen dat is opgenomen in het doelgroepregister nam toe.
 
De markt creëerde 34.175 extra reguliere banen, de overheid 1.561. Via een uitzendcontract of detachering kwamen 12.384 extra banen tot stand. Dit is de ontwikkeling ten opzichte van de 0-meting in 2013.
Vergeleken met het tweede kwartaal 2018 is er sprake van een toename van 3.300 personen in het doelgroepregister.
Ga naar de Regionale trendrapportage banenafspraak >>
 
 
 
Verschenen
Januarinota
 
De Januarinota 2019 beschrijft de financiële ontwikkeling van de wetten die UWV uitvoert. 
 
UWV verwacht dat door de positieve economische ontwikkeling het aantal lopende WW-uitkeringen daalt naar circa 237.000 per eind 2019 en dat de uitkeringslasten WW met € 382 miljoen dalen naar € 3,7 miljard.
De instroom in de WIA neemt toe, met name bij de IVA. Dit komt vooral doordat mensen langer doorwerken als gevolg van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.
Er zijn ruim 17.000 aanvragen voor de compensatieregeling ZEZ toegekend. In 2019 keren we € 96 miljoen uit.
  
Ga naar de Januarinota >>
 
 
 
 
 
Verschenen
Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie
De publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie geeft per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken van en de ontwikkelingen op het gebied van de WW-uitkeringen. De publicatie besteedt aandacht aan de instroom, de uitstroom en de stand van de WW-uitkeringen en aan de WW-uitkeringen per gemeente. Daarnaast komen ook de kenmerken van de WW-uitkeringsgerechtigden aan bod, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, verstreken WW-duur, sector en beroepsklasse. De Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie verschijnen maandelijks en zijn beschikbaar in pdf-formaat.  
  
Ga naar de Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen.
 
Eind december verstrekte UWV 262.700 WW-uitkeringen, een daling van 3.800 (-1,4%) ten opzichte van november 2018.
In vergelijking met december 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen 67.200 lager (-20,4%).
In december nam het aantal WW-uitkeringen bij agrarische beroepen toe met 13,9% ten opzichte van november. Dit is het gevolg van een seizoenseffect.
De daling van lopende WW-uitkeringen is het sterkst bij de categorie 45 tot 55 jaar.
 
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Aantal werkenden eind 2018 verder toegenomen
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
Het aantal werkenden nam de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 13.000 per maand toe.
Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 5.000 per maand tot 329.000 (-3,6%).
In 2018 groeide het aantal werkenden met 195.000. Dit is het vierde jaar op rij met een toename.
Het aantal werklozen daalt al 4 jaar op rij: met 87.000 in 2018 minder hard dan in 2017.
 
Lees het volledige persbericht >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl