Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 58, maart 2019
De WIA en de verhoging van de pensioenleeftijd
De verhoging van de pensioenleeftijd houdt de gemoederen bezig in Nederland. De discussie erover loopt soms flink op. Je kunt je afvragen of alle argumenten die worden gebruikt even relevant zijn. Dat geldt zeker voor de bewering dat door de verhoging van de pensioenleeftijd veel mensen de arbeidsongeschiktheidsregeling (WIA) instromen voordat ze de pensioenleeftijd bereikt hebben.
De verhoging van de pensioenleeftijd wordt door velen als oneerlijk gezien. Er wordt bijvoorbeeld gewezen op het automatische karakter van de verhoging, waarbij geen enkel moment van reflectie is ingebouwd. Ook wordt benadrukt dat de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd hogeropgeleiden bevoordeelt. Er zijn dus genoeg redenen om te discussiëren over de huidige regeling. Niet alle argumenten zijn echter relevant. Zo wordt bijvoorbeeld in de zwareberoependiscussie voortdurend verwezen naar de arbeidsongeschiktheid. Mensen halen de nieuwe pensioenleeftijd niet omdat ze voor die tijd arbeidsongeschikt worden. Dit strookt echter niet met de werkelijkheid. De koele cijfers laten zien dat de mensen die langer doorwerken tot nu toe geen groter risico op arbeidsongeschiktheid lopen.
Lees de volledige column van Ed Berendsen >>

 
Ed Berendsen
Ed Berendsen
Senior Kennisadviseur

Twitter: @BerendsenEd

 
  
 
 
Verschenen 
Meer flexwerkers krijgen vast contract
 
 
 
UWV heeft de dynamiek van werknemers met een flexibel contract onderzocht. Nieuwe werknemers starten steeds vaker met een flexibel contract. Maar de doorstroom van flexibel naar vast werk neemt sinds 2013 gestaag toe. 1 op de 4 flexwerkers in 2017 heeft een vaste aanstelling in 2018.
 
Flexwerkers bij banken, verzekeraars en overheid, en in de zorg, het onderwijs en de bouw stromen relatief vaak door naar een vaste aanstelling. De oorzaak ligt vermoedelijk in de krappe arbeidsmarkt in deze bedrijfstakken.
Naar verwachting blijft de verhouding vast-flex onder werknemers dit jaar stabiel.
 
Lees Meer flexwerkers krijgen vast contract >> 

 
 
Verschenen
Oost-Europese arbeidsmigranten vaker in de WW dan Nederlandse werknemers?
Dit UKV-artikel bevat een analyse van de WW-instroom van Oost-Europese arbeidsmigranten.
 
Oost-Europese arbeidsmigranten hebben een 4 keer grotere kans op baanverlies dan Nederlandse werknemers.
Vergeleken met Nederlandse baanverliezers doen zij minder vaak aanspraak op een WW-uitkering, voornamelijk vanwege hun korte arbeidsverleden.
Het effect van baanverlies is sterker dan het effect van een kort arbeidsverleden, en zorgt voor een grotere WW-instroom van Oost-Europese arbeidsmigranten.
Dit verschil is grotendeels toe te schrijven aan baankenmerken.
 
Lees het UKV-artikel >>
 
 
 
 
Verschenen
Factsheet onderwijs
 
 
 
 
In het onderwijs zijn de meeste banen in het primair en voortgezet onderwijs. Het aantal vacatures is hier het laatste jaar ook sterk gestegen.
 
Op dit moment zijn er vooral personeelstekorten in het basisonderwijs in de Randstad. Vervanging van vertrekkend personeel kan in het hele land moeilijk zijn.
De personeelstekorten nemen overal in Nederland de komende jaren toe.
In het voortgezet onderwijs en mbo zijn vacatures voor docenten talen, exacte vakken, ICT en technische vakken moeilijk vervulbaar.
De tekorten voor deze vakken houden de komende jaren nog aan.
  
Lees Factsheet onderwijs >>
 
 
 
 
Verschenen 
Arbeidsmarktpositie van mbo’ers vergeleken
Er zijn grote verschillen tussen de startposities van gediplomeerde mbo’ers op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit onderzoek waarbij 49 mbo-studierichtingen zijn vergeleken. Vooral gediplomeerden van technische en zorgopleidingen hebben een gunstige startpositie op de arbeidsmarkt. Gediplomeerden van administratieve en welzijnsrichtingen hebben juist een minder gunstige startpositie.
 
Gediplomeerden van de opleiding bol4 Operationele techniek hebben de gunstigste arbeidsmarktpositie.
Gediplomeerden met bol3 Bedrijfsadministratief hebben de minst gunstige arbeidsmarktpositie.
  
Lees De arbeidsmarktpositie van mbo’ers vergeleken >> 
  
 
 
Verschenen
Cijfers en trends december 2018
In Cijfers en trends publiceert UWV maandelijks de ontwikkeling en de meest recente cijfers over de wetten WW, IOW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, Ziektewet en Wazo. In december 2018:
liepen er 262.700 WW-uitkeringen voor 255.300 personen (2017: 330.000 uitkeringen, 314.500 personen);
ontvingen 6.800 oudere werklozen een IOW-uitkering (2017: 6.000);
liepen er in totaal 812.000 arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen voor 805.800 personen (2017: 807.500 uitkeringen, 801.000 personen);
liepen er gemiddeld 94.700 Ziektewet- en 39.800 Wazo-uitkeringen (2017: 90.400 resp. 39.000).
Ga naar Cijfers en trends >>
 
 
 
 
Verschenen
Basiscijfers Jeugd
 
 
Met het interactieve dashboard Basiscijfers Jeugd geven UWV en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven een actueel beeld van kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt. 
 
Het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering ontving daalde in 2018 ten opzichte van 2017 met 17%. De afname is het grootst vanuit het onderwijs en de detailhandel.
In de eerste 3 kwartalen van 2018 ontstonden ruim 418.000 mbo-vacatures.
Onder andere de opleidingen persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg, bedrijfsautotechnicus en zelfstandig werkend kok bieden goede kans op werk.
  
Lees Basiscijfers Jeugd >>
 
 
 
 
Verschenen
Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie
De publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie geeft per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken van en de ontwikkelingen op het gebied van WW-uitkeringen, de Geregistreerde Werkzoekenden UWV (GWU), de ontstane en openstaande vacatures en de spanning op de arbeidsmarkt. Ook komen de kenmerken van de WW-uitkeringsgerechtigden aan bod. De cijfers over de WW-uitkeringen en de GWU worden maandelijks geactualiseerd en de cijfers over de vacatures en spanning op de arbeidsmarkt worden per kwartaal vernieuwd. De Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie zijn beschikbaar in pdf-formaat.
  
Ga naar de Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen.
 
Eind januari verstrekte UWV 279.100 WW-uitkeringen. Dat is een stijging van 16.300 (+6,2%) ten opzichte van december.
Aan het eind van het jaar lopen traditiegetrouw veel arbeidscontracten af.
Daarnaast is er in bepaalde sectoren – zoals bouw, uitzendbedrijven, landbouw, groenvoorziening en visserij – ’s winters minder economische activiteit en dus minder werkgelegenheid.
In vergelijking met januari 2018 ligt het aantal WW-uitkeringen 55.800 lager (-16,7%).
 
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Arbeidsdeelname in januari verder toegenomen
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
De netto arbeidsparticipatie is in januari gestegen tot 68,6%. Het percentage mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk was niet eerder zo hoog. Bij de laatste piek, in februari 2009, kwam de arbeidsparticipatie uit op 68,3%.
Het aantal werkenden nam de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 18.000 per maand toe.
Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 3.000 per maand tot 329.000 (3,6%).
 
Lees het volledige persbericht >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl